พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 29
www.tmd.go.th