พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
ตาก   อากาศเย็น 21 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th