พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 29
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th