พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 27
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 30
ตราด คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 28
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 27
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 28
www.tmd.go.th