พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 35
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th