พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 35
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th