พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 31
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ท้องฟ้าโปร่ง 23 31
www.tmd.go.th