พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
www.tmd.go.th