พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
สระแก้ว   อากาศเย็น 20 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th