พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
สระบุรี   อากาศเย็น 18 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 16 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 19 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 17 31
www.tmd.go.th