พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 35
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 20 34
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th