พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 31
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th