พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
เลย   อากาศเย็น 17 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
สกลนคร   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th