พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 17 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th