พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 34
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 33
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 36
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 23 35
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th