พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th