พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
เพชรบูรณ์   อากาศหนาว 15 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 18 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th