พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 37
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th