พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 29
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th