พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
ปัตตานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th