พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 17 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th