พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th