พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th