พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th