พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 30
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
พังงา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 30
www.tmd.go.th