พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th