พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th