พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 22 31
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th