พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th