พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
นราธิวาส   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 31
ยะลา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 30
พัทลุง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 31
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   อากาศเย็น 21 32
www.tmd.go.th