พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th