พยากรณ์อากาศ 28 ม.ค. 64
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 23 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 34
www.tmd.go.th