พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th