พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th