พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th