พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th