พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th