พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th