พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th