พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th