พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 34
ชุมพร   อากาศเย็น 22 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th