พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th