พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th