พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
www.tmd.go.th