พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th