พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th