พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 22 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 35
www.tmd.go.th