พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 36
www.tmd.go.th