พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th