พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th