พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th