พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th