พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th