พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 23 34
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th