รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.2
จุดศูนย์กลาง: Northern Mid Atlantic Ridge
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 15 กุมภาพันธ์ 2562 02:57 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 14 กุมภาพันธ์ 2562 19:57 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 35.39, -36.21
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก