รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.0
จุดศูนย์กลาง: Tonga Islands Region
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 28 พฤษภาคม 2563 14:18 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 28 พฤษภาคม 2563 07:18 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -22.21, -174.43
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก