รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.1

แผ่นดินไหวขนาด 6.1
จุดศูนย์กลาง: Oaxaca, Mexico
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 23 กันยายน 2560 19:53 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 23 กันยายน 2560 12:53 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 16.76, -94.98
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก