รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.4
จุดศูนย์กลาง: Western Indian Antarctic Ridge
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 18 เมษายน 2562 21:46 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 18 เมษายน 2562 14:46 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -51.17, 139.40
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก