Daily Forecast Nov 13, 2018
Nakhon Sri Thammarat  1-2 Ҥйͧ 40 % area coverage 23 32
Surat Thani   Ҥйͧ 40 % area coverage 24 32
Phuket  1-2 Ҥйͧ 40 % area coverage 25 33
Krabi  1-2 Ҥйͧ 40 % area coverage 23 33
Trang  1-2 Ҥйͧ 40 % area coverage 25 33
Pang Nga  1-2 Ҥйͧ 40 % area coverage 24 32
Hatyai   Ҥйͧ 40 % area coverage 24 32
TMD Website