Daily Forecast Jan 23, 2019
Bangkok   ҡ 22 34
Phuket  1-2 Ҥйͧ 30 % area coverage 25 33
Krabi  1-2 Ҥйͧ 30 % area coverage 22 33
Pang Nga  1-2 Ҥйͧ 30 % area coverage 23 32
TMD Website