แบบสำรวจ/แบบสอบถาม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้งานเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงานเจ้าของแบบสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ