การพัฒนาระบบราชการ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ...
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยา
บันทึกข้อความเรื่องการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต
แผนบริหารความต่อเนื่องกภายใต้สภาวะวิกฤตกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2556
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
บันทึกข้อความเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนภูมิแสดงการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2547-2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2547
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2548
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2553
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2558
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2557
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2556
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2552
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2551
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2550
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2549
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2548
แผนผังแสดงขั้นตอนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 2551
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา
::: ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดจากความพยายามขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้เงื่อนไขความท้าทาย โอกาสและข้อจำกัดที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงขอให้ใช้ผลการประเมินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่สมควรนำผลการประเมิน การปฏิบัติราชการของไปใช้เปรียบเทียบหรือจัดอันดับ