กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ideo width=อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2562  
มาตราการแนวทางการมีส่วนร่วมของประชน  
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562  
รายงานประเมินผลการเดำเนินการตามแแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประปี2561  
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปี๖๑-๖๔
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
นโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จริยธรรม 2558-2560.
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต2558-2560
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต2558
แผนฝังป้องกันและปราบปรามการทุจริต2558
ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมปประจำกรมอุตุนิยมวิทยา
จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการชมรมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา
จรรยาบรรณ/ค่านิยมสร้างสรรค์
ระเบียบฯจริยธรรมแห่งวิชาชีพของข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
ระเบียบฯมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแต่ละสายงานของข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาพ.ศ. 2553
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น
กรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของข้าราชการของส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริหารงานพัสดุ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขอบำเน็จบำนาญ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความรคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและการแต่งตั้งโยกย้าย
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
e-mail:  ติดต่อ-แสดงความคิดเห็นได้ที่ personal@tmd.go.th