กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ideo width=
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2562  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปี 2561-2564
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตารางแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จริยธรรม 2558-2560.
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต2558-2560
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต2558
แผนฝังป้องกันและปราบปรามการทุจริต2558
ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมปประจำกรมอุตุนิยมวิทยา
การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  
รายงานประเมินผลการเดำเนินการตามแแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประปี2561  
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
มาตรการแนวทางกฏหมาย
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน)  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย์พินิจ  
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว  
มาตราการกลไกลหรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มาตราการแนวทางการมีส่วนร่วมของประชน  
จรรยาบรรณ/ค่านิยมสร้างสรรค์
ระเบียบฯจริยธรรมแห่งวิชาชีพของข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
ระเบียบฯมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแต่ละสายงานของข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาพ.ศ. 2553
กรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของข้าราชการของส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
นโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562  
นโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกรมอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียนร้องทุกข์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น
แนวทางและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริหารงานพัสดุ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขอบำเน็จบำนาญ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ความพึงพอใจและความคิดเห็น
แบบสำรวจความรคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและการแต่งตั้งโยกย้าย
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
e-mail:  ติดต่อ-แสดงความคิดเห็นได้ที่ personal@tmd.go.th