คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นายภูเวียง ประคำมินทร์
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
นายสงกรานต์ อักษร
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นายธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
- ว่าง -
เลขานุการกรม
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
- ว่าง -
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ว่าง -
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
- ว่าง -
ผอ.กองสื่อสาร
นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
- ว่าง -
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
- ว่าง -
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นายเมธี มหายศนันท์
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นายวิวัฒน์ อินทรพานิช
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง