คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นาย ภูเวียง ประคำมินทร์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นางสาว กรรวี สิทธิชีวภาค
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
- ว่าง -
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นาย สราวุธ สมทรัพย์
เลขานุการกรม
นางสาว สุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
นาย ปรเมศร์ อมาตยกุล
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ว่าง -
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ว่าง -
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นาย สำเริง มั่นคง
ผอ.กองสื่อสาร
นาย สุรพงค์ แจ่มเจริญ
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นาย นัฐวุฒิ แดนดี
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นาย สมภพ วงศ์วิไล
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นาย เมธี มหายศนันท์
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาว ชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาว พะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- ว่าง -
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นาย ธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง