ร้องเรียน-ร้องทุกข์, แจ้งเบาะแส

ส่งเรื่อง- ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ,ส่งเรื่อง-แจ้งเบาะแส

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2562  
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น  
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ตารางสรุปผลการดำเนินการรรับเรื่องร้องเ/รียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางสรุปผลการดำเนินการรรับเรื่องร้องเ/รียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกช์  
สถิติเรื่องร้องเรียนร้อง/ทุกช์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงปี2561  
รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
รายการร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานะ
1 06 เมษายน 2560 ร้องเรียนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
2 06 เมษายน 2560 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
รายการร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานะ
1 08 กรกฎาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ รับเรื่องแล้ว
2 08 กรกฎาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ รับเรื่องแล้ว
3 08 กรกฎาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ รับเรื่องแล้ว
4 07 มิถุนายน 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
5 07 มิถุนายน 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
6 15 มีนาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
7 15 มีนาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
8 15 มีนาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรือง) รับเรื่องแล้ว
9 15 มีนาคม 2562 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
10 15 มีนาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
11 15 มีนาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
12 15 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
13 15 มีนาคม 2562 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
14 13 พฤศจิกายน 2561 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
15 13 พฤศจิกายน 2561 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
16 13 พฤศจิกายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา (ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
17 13 พฤศจิกายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
18 13 พฤศจิกายน 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา (ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
19 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ รับเรื่องแล้ว
20 28 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ,กองพยากรณ์,กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว, 5 ศูนย์(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
21 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว) รับเรื่องแล้ว
22 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว รับเรื่องแล้ว
23 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
24 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
25 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว รับเรื่องแล้ว
26 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
27 22 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
28 22 มิถุนายน 2561 ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม(ถอนเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
29 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
30 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
31 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
32 22 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
33 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มการเจ้าหน้าที่)(รับเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
34 18 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
35 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
36 18 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ อต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
37 18 มิถุนายน 2561 กองพยากกรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
38 18 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
39 18 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
40 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
41 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
42 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
43 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
44 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
45 06 เมษายน 2560 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ คม. ทุจริตต่อหน้าที่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
46 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือลมพายุที่เข้าแหลมตลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
47 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานรับสาย ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
48 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 1182(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
49 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ไปเผยแพร่รายงานผ่านโซเชียลมีเดีย หรือรายงานผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
50 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศประจำวันภายในประเทศ(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
51 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงและขอคัดค้่านการเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
52 06 เมษายน 2560 ร้องเรียนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
53 06 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
54 06 เมษายน 2560 ขอความเป็นธรรมในกรณีข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาหมิ่นประมาทด้วยข้อความให้การเท็จต่อหน้าที่รัฐและนำเอกสารไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน(อยู่ระหว่างดำเนินกา รับเรื่องแล้ว
55 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงใบตอบรับไปรษณีย์ที่แนบมากับหนังสือราชการ(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
56 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงและขอร้องเรียน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
57 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงและขอคัดค้านการเปลี่ยนคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
58 06 เมษายน 2560 ร้องเรียนข้าราชการประพฤติไม่เหมาะสม(อยู่ระหว่างการพิจารณา) รับเรื่องแล้ว
59 06 เมษายน 2560 เหตุเดือดร้อนรำคาญขอผ่อนผันให้ประชาชนภายนอกเข้าไปให้อาหารสุนัขจรจัด(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
60 06 เมษายน 2560 ข้าราชการเมา ประพฤติตนไม่เหมาะสม(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
61 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1182(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
62 06 เมษายน 2560 อุทธรณ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
63 06 เมษายน 2560 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
64 06 เมษายน 2560 คัดค้านและขอคำชี้แจงในการตั้งคระกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
65 06 เมษายน 2560 คัดค้านประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
66 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1182(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
67 06 เมษายน 2560 ธรณีพิบัติภัย (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
68 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน 1182 (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
69 06 เมษายน 2560 ขอให้เร่งซ่อมแซมป้ายแสดงอุณหภูมิบริเวณด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา บางนา(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
70 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นให้กรมฯอุตุประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเซาเดโลร์ที่ทำความเสียหายให้ประเทศจีน (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
71 05 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นให้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยข้อมูลทางสถิติ/ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
72 05 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1182 และ 02-3994568-9(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
73 05 เมษายน 2560 -ขอให้ปรับปรุงการใช้บริการทางโทรศัพท์ -ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งอากาศร้อนล่วงหน้า - ให้ปรับปรุงเว็บแผ่นดินไหว(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
74 05 เมษายน 2560 ข้าราชการประพฤติมิชอบ (กรณีไม่มีมูล ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
75 19 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน 1182 เรื่องที่ 1,2,3 -เสนอให้ประกาศแจ้งกรณีอากาศร้อนจั-ขอให้ปรับปรุงเว็บฝผ. รับเรื่องแล้ว
76 18 เมษายน 2560 ข้าราชการประพฤติมิชอบ (ไม่มีมูล ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
77 19 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน1182 ( ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
78 19 เมษายน 2560 สอต.กำแพงเพชรมีนักการขี้เมาไม่มาทำงานฯ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
79 19 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
80 19 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งราชการ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
81 19 เมษายน 2560 อยากให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับคำทำนายของหมอดูชื่อ ปลาย ณวรชา พินิจโภคากร(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
82 19 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนความบกพร่องในการทำงานของข้าราชการ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
83 19 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนความบกพร่องในการทำงานของข้าราชการ(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
84 19 เมษายน 2560 ร้องเรียนขอให้ช่วยมาตรวจสอบการทาสีรั้ว สอต.พิษณุโลก(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
85 19 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนความบกพร่องในการทำงานของข้าราชการ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
86 19 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน1182(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
87 19 เมษายน 2560 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1(ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค.56)(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
88 19 เมษายน 2560 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
89 19 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง)(ยุติเรื่องแล้ว รับเรื่องแล้ว
90 19 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน 1182(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
91 19 เมษายน 2560 การพิจารณาเลื่อนขั้นและประเมินระดับอาวุโสในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโสและเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
92 19 เมษายน 2560 ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของข้าราชการ อต.(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
93 19 เมษายน 2560 ร้องเรียนความประพฤติเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ หมายเลข 02-3994569(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
94 19 เมษายน 2560 ร้องเรียนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Main Met ประจำปีงบประมาณ 2555(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
95 19 เมษายน 2560 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
96 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระยะห่างของการคำนวนค่าวัดผลรวมสรุปประเมินรายบุคคล(เคพีไอ)ของข้าราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา รับเรื่องแล้ว
97 19 เมษายน 2560 เรียนให้ทราบความเดือดร้อนจากการกระทำของข้าราชการ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
98 18 เมษายน 2560 ขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการลงโทษข้าราชการที่ทุจริต (รับเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
99 29 มีนาคม 2560 ขอความเป็นธรรม รับเรื่องแล้ว